Varsel til innbyggerne i Høylandet kommune.

Koronaviruset

Her finner du oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Høylandet kommune:    Klikk her for informasjon         

 

Søk barnehageplass

Søk barnehageplass

Du kan søke barnehageplass når barnet ditt har fått fødselsnummer. Bruk søknadsskjemaet for søknader til kommunal barnehageplass.

Hvem kan få tilbudet?

  • Alle med barn i alderen 0-6 år kan søke om barnehageplass.
  • Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august.
  • Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år.
  • Du må søke inne søknadfristen 15.03.
  • Retten til barnehageplass gjelde for de som er bosatt i Høylandet kommune. 

Slik søker du

Søknad på barnehageplass eller endring av barnehageplass skjer ved innlevering av elektronisk søknadsskjema. Hovedopptaket har søknadsfrist 15. mars med oppstart fra august måned (nytt barnehageår). 
Søknader som kommer inn etter fristen, vil bli behandlet fortløpende. I tillegg gjennomføres fortløpende inntak gjennom hele året ved ledige barnehageplasser.

Søknadskjema

Du trenger disse vedleggene:

Det er bare nødvendig med vedlegg hvis barn eller foreldre har særskilte behov. Dette kan være dokumentasjon som viser sakkyndige vurderinger, henvisninger til PPT, uttale fra lege/helsevesen eller lignende.

Tildeling utenom hovedopptak

Utover hovedopptak vil det ved ledighet av plasser tildeles fortløpende. Tildeling av barnehageplass skjer i henhold til gjeldende vedtekter/ opptakskriterier.

Hva skjer videre?

Når søknaden er ferdig behandlet vil du få tilsendt et tildelingsbrev. Sammen med tildelingsbrevet ligger en svarslipp som dere må returnere til Høylandet kommune.

Her finner du prisene for barnehageplass:

Klageadgang

Om du ikke er fornøyd med resultatet i vedtaket, kan dette påklages i henhold til forvaltningslovens alminnelige bestemmelser om klage på enkeltvedtak.
Klage må være sendt til Høylandet kommune innen 3 uker fra du mottok vedtaket.
Dersom kommunen mener at vedtaket skal opprettholdes, sendes saken videre til Fylkesmannen i Nordland for endelig vurdering.

Til toppen