Varsel til innbyggerne i Høylandet kommune.

Koronaviruset

Her finner du oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Høylandet kommune:    Klikk her for informasjon         

 

Avdelingsleder pleie og omsorg

Avdelingsleder pleie og omsorg

I pleie og omsorg er vi i en spennende omstillingsprosess. Som avdelingsleder vil du få være med å jobbe videre med denne prosessen. Høylandet kommune skal levere gode tjenester til innbyggere og brukere av denne tjenesten, og vi skal også legge til rette for at de ansatte skal ha medvirkningsmuligheter på sin egen arbeidsplass. Som avdelingsleder vil du også være den som skal bidra til at vi gjennomførerl en omstilling som er til det beste både for innbyggere, brukere og ansatte. Avdelingsleder vil ha ansvar for den daglige driften av Høylandet Sykeheim og hjemmetjenesten. 

I pleie og omsorgtjenesten har vi en sykeheim som nå er i en fase hvor utbedringstiltak av eksisterende bygningsmasse og nybygg er nødvendig. I eksisterende lokaler har vi også eget produksjonskjøkken og et velfungerende legekontor med god dekning av leger. Vi har en godt utbygd miljøarbeidertjeneste som er lokalisert i moderne lokaler i nærhet til Høylandet sykeheim. 

Høylandet kommune ligger midt i Namdalen med ca. 1200 innbyggere. Høylandet har flott natur med gode muligheter for et aktivt friluftsliv og et rikt kulturliv. For å styrke kultur og idrett er «Hållinghallen» realisert og den rommer en rekke aktiviteter som skaper sosiale møteplasser for både barn, unge og voksne.  

Høylandet er Norges midtpunkt for humor og galskap og det arrangeres Norsk Revyfestival hvert andre år. 

Vi har full barnehagedekning og Høylandet barnehage har fått et nytt bygg og nytt uteområde. Eksisterende bygninger har også fått en oppgradering. En velutviklet læringsarena og et godt læringsmiljø gjør Høylandet Barne- og Ungdomsskole til en skole som over flere år har vist gode faglige resultater. Skolen med tilhørende gymsal og svømmehall er i lokaler som har gjennomgått en del oppgraderinger, men som over tid også vil måtte gjennomgå nye forbedringer.  

Kommunen jobber fortløpende med den digitale infrastrukturen. 

Høylandet kommune kan tilby et bredt spekter av gode tjenester/tilbud, og har scoret høyt på det nasjonale kommunebarometeret gjennom flere år.  

 

Stillingens ansvarsområder og arbeidsoppgaver: 

St. str. 100 % fast stilling. 

Arbeidssted: Høylandet kommune, avd. for pleie og omsorg. 

Lønn i hht. gjeldende tariff for avlønning av ledere. 

Arbeidsoppgaver: 

Avdelingsleder er faglig og administrativt ansvarlig for den aktuelle avdeling. 

Budsjett og økonomiansvar for avdelingen. 

Avdelingen består av institusjonen Høylandet Sykeheim og hjemmetjenesten. 

Hovedansvar for at kvaliteten på tjenester som utøves til pasienter/brukere er god og forsvarlig. Dette i samsvar med nasjonale lover, forskrifter og mål, samt helse og omsorgs og avdelingens mål og verdigrunnlag. Personalansvar for alle i avdelingen, herunder også at det er tilstrekkelig kompetanse og bemanning på plass til enhver tid.  

Ansvar for turnusplanlegging. 

Ansvar for å utvikle serviceorienterte tjenester med pasient/bruker og pårørende i fokus. 

Medansvar for helse- og omsorgstjenestens totale drift. 

Kompetansekrav: 

Relevant helsefaglig høyskole- eller universitetsutdanning. 

Videreutdanning, annen relevant kompetanse og/eller relevant praksis i ledelse. 

Tilfredsstillende IT-kompetanse. 

Personlige egenskaper: 

Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. 

Løsningsorientert 

Personlig egnethet vektlegges.  

Godt humør og stå på vilje. 

Nærmere opplysning om stillingen kan du få hos: 

Kommunalsjef for helse og omsorg Trond Carlson, tlf. 906 32 277,  

e-post: trond.carlson@hoylandet.kommune.no eller hos 

kommunedirektør Liv Elden Djokoto, tlf. 450 96 975, 

e-post: liv.elden.djokoto@hoylandet.kommune.no  

Vi imøteser din elektroniske søknad 

Søknadsfrist: 10. oktober 2021. 

Tiltredelse 1. desember 2021 eller etter nærmere avtale. 

Til toppen