Arealplan

Vedtatt arealplan

Høylandet kommunestyre vedtok i møte den 18.02.2016, sak 5/16 kommuneplanens arealdel for Høylandet kommune. Arealplanen er det overordnede styringsverktøyet for arealbruken i Høylandet kommune. I henhold til kommuneplanens § 11-15 er ikke vedtaket påklagbart.

 

 

1. Plankart kommuneplanens arealdel (PDF, 5 MB)

2. Detaljutsnitt av arealdelen for Midtbygda, Kongsmoen og Vassbotna (PDF, 8 MB)

3. Flomsonekart Midtre-Høylandet og Vassbotna (PDF, 9 MB)

4. Planbeskrivelse (PDF, 991 kB)

5. Vedtatte bestemmelser og retningslinjer (PDF, 872 kB)

6. Konsekvensutredning (PDF, 5 MB)

7. Innkomne merknader (PDF, 2 MB)

8. Møtereferat fra møte med Fylkesmannen og reindrifta 24.08.2015 (PDF, 128 kB)

9. Kartutsnitt som viser Sametinget og Lars Tovens aksept for utbygging innenfor felt F9.1 (PDF, 54 kB)

Kontakt

Inger Hilde Solstad
Kommunalsjef næring og utvikling
913 71 339