Kommunal skoleskyss

Klikk for stort bildeRetningslinjer og søknad 

Det er Fylkeskommunen som har ansvaret for skyss av elever med mer enn 2 km (1. trinn) og 4 km (2. -10. trinn) avstand fra hjem til skolen mens kommunen er ansvarlig for skyss når det gjelder særlig farlig eller vanskelig skoleveg.

 

Foresatte kan på vegne av sitt barn søke kommunen om gratis skyss grunnet særlig farlig eller vanskelig skoleveg. Dette er enkeltvedtak etter forvaltningsloven med klagemulighet. Fylkesmannen er endelig klageinstans.

 

Kommunestyret har vedtatt følgende retningslinjer, etter anbefaling fra trafikksikkerhetsutvalget:

Tyldum langs FV 17 til Høylandet skole.

Det gis fri skoleskyss for alle elever som må trafikkere strekningen Lille Tyldum langs FV 17 til Høylandet skole inntil planlagt gang- og sykkelveg er ferdigstilt.

Almås, Okstad og Romstad til påstigning FV17

Det innføres vinterskyss for 1.-7. klasse på strekningen FV 776 Okstadbakken passering Brattåbakk til påstigning FV17.

Fra påstigning FV17 fram til Høylandet skole langs FV 17 gis det fri skoleskyss for alle elever fram til planlagt gang- og sykkelveg er ferdigstilt.

Brembu

Fra kryss 775 inn til Brembu langs FV 775 gis det fri skoleskyss for alle elever på denne strekningen.

Foresatte kan på vegne av elever søke om fri skoleskyss etter gjeldende regelverk. Det presiseres at det alltid skal gjøres en individuell vurdering av elevens situasjon i forhold til lovens krav.

 

Det må søkes for alle elever som trenger kommunal skoleskyss, uansett om eleven bor innenfor strekninger nevnt over.

 

Søknadsskjema

Søknadsfrist: 

Har dere spørsmål, ta kontakt med kommunen på tlf. 74 32 48 00 eller send en epost til postmottak@hoylandet.kommune.no