Busskort for skoleåret 2019/2020

Du som er elev i grunnskolen kan ha krav på fri skyss til og fra skolen hvis du bor langt unna, eller har spesielle behov for transport. 

Opplæringsloven gir deg rett til gratis skoleskyss dersom avstanden mellom hjem og skole er mer enn 2 km (1. trinn) eller 4 km (2. – 10. trinn). Det er fylkeskommunen som er ansvarlig for å organisere skyssen.

Det er ATB AS som er ansvarlig for skoleskyssoppgavene for fylkeskommunen. Det er også de som skysser elever som har fått innvilget kommunal skoleskyss.

 

Her følger informasjon om busskort m.m. for skoleåret 2019/2020

Alle som har fått godkjent skoleskyss får et t:kort skole = reisekort.

Kortene blir utlevert første skoledag. De som går på barnetrinnet får utlevert mapper og snorer til kortet. Du må alltid ha med skolekortet på reiser. 

Kortet brukes i en kortleser ombord i bussen. Om du ikke får grønt lys tar du kontakt med sjåføren.

Glemmer du skolekortet må du kjøpe billett for reisen.

Skolekortet inneholder to gyldige reiser per dag om du har full skyssrett. Totalt antall turer i skolekortet er invividuelt og følger retten den enkelte elev har til skolekyss. Hvis du har fri skoleskyss deler av året får du færre antall turer. Skolekortet kan benyttes hele året, men vil gå tomt om det benyttes mer enn rettigheten tilsier.

Skolekortet er et personlig kort som elevene kun kan benytte på den strekningen de har godkjent skoleskyss for.

Ta godt vare på kortet. Kortet inneholder en databrikke - du må Ikke lage hull i kortet eller skade kortet.

Dersom eleven mister kortet eller har glemt sitt kort, må han/hun varsle skolen. Skolene har lånekort. Det kan komme erstatningskrav for re-produksjon av kort.

ATB krever erstatning for re-produksjon av kort som er mistet eller ødelagt. Erstatning for skoleåret 2019/2020 er 150,- pr kort. Elever på 1.-4. trinn er fritatt for denne erstatningen. Elever/foresatte må selv stå for erstatningen av mistet eller ødelagt kort.

De elevene som skal begynne på videregående og har krav på skoleskyss benytter samme t-kort som de brukte i grunnskolen.