Retningslinjer for skoleturer

 Retningslinjer for skoleturer i 10.klasse ved Høylandet barne- og ungdomsskole.

 

Høylandet barne- og ungdomsskole og Høylandet kommune som skoleeier har ikke midler eller spesifikt ønske om å arrangere skoletur for 10.klasse. Ordninga med skoleturer arrangeres derfor i stor grad etter foreldre/foresattes ønske og initiativ.

Turer som foregår i skoletida og som arrangeres for alle elevene i en klasse vurderes som skoleturer, og omfattes dermed av opplæringsloven. Formelt sett gjennomføres turen i «skolens regi». Det betyr:

  • Skolens regelverk gjelder (med nødvendige og naturlige tilpasninger)
  • Skolens forsikringer gjelder.
  • Merk: Regelverket for bading i skoletida.
  •  
  • Forbudet mot bruk av alkohol/rusmidler.

Gratisprinsippet gjelder for skoleturer.

  • Skoleturer skal være helt kostnadsfrie for elevene, med unntak av eventuelle lommepenger.

Opplæringsloven § 2-15: « Elevane har rett til gratis grunnskoleopplæring. Kommunen kan ikkje krevje at elevane eller foreldra dekkjer utgifter i samband med grunnskoleopplæringa, til dømes utgifter til undervisningsmateriell, transport i skoletida, leirskoleopphald, ekskursjonar eller andre turar som er ein del av grunnskoleopplæringa.»

 

 

Opplæringsloven er ikke til hinder for at skolen kan ta imot ulike former for gaver. For at gaver og andre bidrag ikke skal kommer i konflikt med retten til gratis grunnskoleopplæring, gjelder følgende:

  • Gaver og andre bidrag må være reelt frivillige. Verken elever eller foreldre/foresatte må føle seg presset til å bidra økonomisk.
  • Gaver og andre bidrag må brukes slik at det kommer hele klassen til gode.
  • Alle dugnadsmidler og gaver må samles i en felles pott for dermed å komme hele klassen/alle turdeltagerne til gode
  • Dersom en elev som har bidratt med dugnadsarbeid slutter på skolen før turen, forblir pengene fra elevens dugnadsinnsats i felleskassen.
  • Begynner en ny elev i klassen uten å ha vært med på dugnadsarbeid er det ikke anledning til å kreve betaling av eleven/elevens foresatte.

 

Plan for arbeidet med skoletur:

  • Det tas en grundig drøfting omkring temaet skoletur på siste foreldremøte i 9.klasse.
  • Retningslinjer for skoleturer blir gjennomgått.
  • Det opprettes en turkomite` bestående av minst to foreldre/foresatte og en representant fra skolen ( mest naturlig kontaktlærer).
  • Forslag til rammer for turen, 2-3 alternativer for turmål og aktivitetsplan for finansiering legges fram på første foreldremøte i 10.klasse.
  • Det velges to elevrepresentanter i turkomiteen. De blir med i arbeidet etter foreldremøtet.
  • Elever og foreldre/foresatte og skolen innkalles til møte i løpet av januar der opplegget for turen presenteres og godkjennes.
  • Søknad om godkjenning av turen sendes rektor innen 1.mars. Søknaden skal inneholde reisemål, program/opplegg for turen og navn på reiseledere.
  • Det utarbeides særskilte regler/retningslinjer som er tilpasset skoleturen. Elevene skriver under før turen.

 

 

Reisemål:

  • skoleturene legges innenfor Norden.

 

Antall dager:

  • Det kan brukes inntil 5 dager (4 overnattinger)

 

Tid på året:

  • Skoleturen legges til våren i 10.klasse, etter eksamen.

 

Ledere :

  • Det skal være med minst 3 ledere, en fra skolen og to foreldre/foresatte.

 

Felleskassen dekker reise og opphold for lederne.

 

 

 

Publisert av Sissel Almaas. Sist endret 04.10.2016 09.32
Fant du det du lette etter?