Ordensreglement

 

Ordensreglement for Høylandet barne- og ungdomsskole.

Skolens ordensreglement skal bidra til

- å skape et godt læringsmiljø gjennom samarbeid, respekt, trivsel og medansvar.

  • å fremme et godt psykososialt miljø, der den enkelte elev opplever trygghet og sosial tilhørighet.

For å få til dette forventer vi:

  • et klart nei til alle former for mobbing.
  • ærlighet.
  • at vi tar vare på hverandre
  • respektfull oppførsel og språkbruk, uten banning, sjikane og trakassering.
  • at alle går rolig til og fra undervisningsrommene.
  • at alle tar ansvar for å holde ro og orden i fellesareal/kantina.
  • at ingen kommer fysisk eller psykisk til skade.
  • at alle kommer presis til timene.
  • at du er med på å skape ro og orden i timene.
  • god arbeidsinnsats i timene.
  • at du er forberedt til skoledagen og har med bøker, utstyr og innleveringer.
  • meldinger ved fravær.
  • at du ikke fusker eller forsøker å fuske på prøver eller innleveringer.
  • at du tar vare på skolens inventar og utstyr.
  • at du oppholder deg der du har lov til å være på skolens område. 

 

 

På Høylandet barne- og ungdomsskole er det

  • forbudt å oppholde seg utenom skolens område i skoletida.
  • forbudt å sparke fotball på framsida av skolen.
  • forbud mot bruk og oppbevaring av tobakk, snus og rusmidler.
  • forbud mot alle varianter av sprengstoff og fyrverkeri, kniver, våpen og andre farlige gjenstander, bl.a. laserpenn.
  • ikke tillatt å bruke skolens nettressurser til å laste ned, lese eller spre pornografisk, rasistisk eller annet materiale som kan oppfattes som krenkende, eller er i strid med norsk lov. (viser også til skolens datakontrakt)
  • forbudt å kaste snøball utenom der det er satt opp blinker.
  • forbudt å bruke mobiltelefon og annet privat elektronisk utstyr i skoletida. Kan brukes dersom det er bestemt av lærer og inngår som en del av undervisninga.

 

Andre bestemmelser:

  • Det utarbeides planer for bruken av de ulike aktivitetsområdene. Rulleres hver høst.
  • Sykler skal settes i sykkelstativene.
  • Utesko, ytterklær, lue/caps settes /henges på anvist plass i ganger/garderober.
  • Elevene på ungdomstrinnet kan være i kantina i friminuttene. Siste del av matfriminuttet skal alle være ute.
  • Elevene kan være inne dersom det er 15 kuldegrader eller mer

Skolen oppfordrer til et samarbeid med elever og foreldre/foresatte om et sunt kosthold. Ønsker derfor ikke brus eller godteri på skolen.

 

 

Konsekvenser for elever som ikke viser forventet oppførsel eller bryter reglene:

  • Tilsnakk av skolens ansatte.
  • Skriftlig anmerkning som leveres kontaktlærer. (Skjema: Rapport om negativ adferd)
  • Nedsatt karakter i orden og/eller oppførsel.
  • Kontakt med foresatte; muntlig, skriftlig eller i møter.
  • Mobiltelefoner, uønskede gjenstander og ulovlige gjenstander beslaglegges.

 

-Mobiltelefoner leveres tilbake ved skoledagens slutt.

Etter 3.gang skriftlig melding heim.

-Uønskede gjenstander må vurderes, men leveres vanligvis tilbake ved skoledagens

slutt. Kan være aktuelt å kontakte foreldre/foresatte.

-Ulovlige gjenstander leveres politiet. (våpen, kniver, sprengstoff, evt. andre farlige

gjenstander).

  • Reaksjoner på overtredelser av forbudene mot oppbevaring og bruk av tobakk, snus og rusmidler, alle varianter av sprengstoff og fyrverkeri, kniver, våpen og andre farlige gjenstander vil være: - skriftlig melding til foreldre/foresatte - utvisning inntil tre dager.

- ved andre gangs overtredelse kan det bli direkte nedsatt ordenskarakter.

  • Utelukkelse fra inneordninger.
  • bortvisning fra undervisninga

-Elever på 1.-7.årstrinn kan bortvises fra enkelttimer eller for resten av dagen. Elevens

foreldre/foresatte skal varsles før det blir satt i verk tiltak om bortvisning for resten

av dagen.

-Elever på 8.-10.årstrinn kan i tillegg bortvises inntil 3 dager.

Alle lærere kan bortvise elever fra egen undervisning, avgrenset til to timer. For bortvisning utover dette skal vedtaket fattes av rektor.

  • Ved ødeleggelser, hærverk, tyveri m.m. stilles det krav om: - at eleven rydder opp eller utbedrer skaden dersom det er hensiktmessig -økonomisk erstatningsansvar.
  • Politianmeldelse ved tyveri, hærverk, vold, trusler og andre straffbare forhold som for eksempel oppbevaring og bruk av rusmidler, fyrverkeri, sprengstoff og våpen.

En elev som viser uønsket oppførsel, skal ha anledning til å forklare seg muntlig direkte overfor den som avgjør konsekvensene av oppførselen.

Vedtatt på møte i samarbeidsutvalget 29.10.12

 

 

Publisert av Sissel Almaas. Sist endret 07.02.2019 11.06
Fant du det du lette etter?