Handlingsplan mot mobbing

 

Handlingsplan MOT mobbing

 

Hva er mobbing?

"En person er mobbet eller plaget når han/hun gjentatte ganger og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer."

(Dan Ulwæus)

 

Skolens målsettinger med arbeidet mot mobbing:

  • Nulltoleranse for mobbing.
  • Lage og praktisere rutiner som avdekker at mobbing foregår.
  • Gode oppfølgingsrutiner for mobbeoffer og mobber.
  • Best mulig samarbeid med foreldre/foresatte i mobbesaker.
  • Sikre god dokumentasjon.
  • Gjennom forebyggende tiltak forhindre at elever blir utsatt for mobbing.

 

 

Registrering av mobbing.

  • Kontinuerlige observasjoner i skolemiljøet.
  • Elevsamtaler.
  • Foresatte gir beskjed til skolen dersom det oppleves/oppdages mobbing.
  • Skolen har jevnlig kontakt med bussjåførene. Rektor har møter med sjåførene.
  • Trivselsundersøkelser.

 

Skolen bruker handlingsplanene som er utarbeidet av Personalomsorg – omsorg i skolen. Hvert team har en perm.

Rektor og teamledere er ansvarlige for at alle ansatte blir gjort kjent med permen.

 

Forebyggende tiltak:

  • Informere alle i skolesamfunnet om betydningen av et godt psykososialt skolemiljø.

 

  • Ved skolestart skal alle elevene gå gjennom handlingsplanen mot mobbing.

 

  • Arbeidet mot mobbing skal være et felles ansvar for alle ansatte på skolen. Følges opp systematisk i alle fag gjennom hele skoleåret.
  • Egne undervisningsopplegg for å utvikle sosiale ferdigheter og gode holdninger:

 

-Zippys Venner for 1.-4.årstrinn

-Kjærlighet og grenser for 7.årstrinn.

-MOT for 8.-10.årstrinn.

 

  • Samarbeide med skolehelsetjenesta. Egen plan for undervisningsopplegg og andre tiltak i skolen.

 

  • Elevsamtaler for alle elevene minst to ganger pr.skoleår.

 

  • Trivselsundersøkelser. I tillegg til elevundersøkelsen gjennomføres mindre undersøkelser i hver klasse.
  • Elevmiljøet skal være tema på minst ett klasseforeldremøte hvert år.

 

  • Ordensreglene.

 

  • Inspeksjonsrutinene.

 

  • Undervisningsopplegg på tvers. Hele skolen eller deler av skolen

 

  • Trivselstiltak:
  • -Kulturtimer for hele skolen

        -Idrettsaktiviteter/turer.

               -Ulike foreldrearrangement.

               -Tiltak gjennom elevrådet.

 

 

Vedtatt i samarbeidsutvalget.

 

 

Egil Ulvin

rektor

 

 

Publisert av Sissel Almaas. Sist endret 26.08.2015 14:22
Fant du det du lette etter?