Handlingsplan mot mobbing

 •  

 

Handlingsplan MOT mobbing

 

Hva er mobbing?

"En person er mobbet eller plaget når han/hun gjentatte ganger og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer."

(Dan Ulwæus)

 

Skolens målsettinger med arbeidet mot mobbing:

 

 • Nulltoleranse for mobbing.
 • Lage og praktisere rutiner som avdekker at mobbing foregår.
 • Gode oppfølgingsrutiner for mobbeoffer og mobber.
 • Best mulig samarbeid med foreldre/foresatte i mobbesaker.
 • Sikre god dokumentasjon.
 • Gjennom forebyggende tiltak forhindre at elever blir utsatt for mobbing.

 

 

Registrering av mobbing.

 

 • Kontinuerlige observasjoner i skolemiljøet.
 • Elevsamtaler.
 • Foresatte gir beskjed til skolen dersom det oppleves/oppdages mobbing.
 • Skolen har jevnlig kontakt med bussjåførene. Rektor har møter med sjåførene.
 • Trivselsundersøkelser.

 

Skolen bruker handlingsplanene som er utarbeidet av Personalomsorg – omsorg i skolen. Hvert team har en perm.

Rektor og teamledere er ansvarlige for at alle ansatte blir gjort kjent med permen.

 

Forebyggende tiltak:

 

 • Informere alle i skolesamfunnet om betydningen av et godt psykososialt skolemiljø.
 • Ved skolestart skal alle elevene gå gjennom handlingsplanen mot mobbing.
 • Arbeidet mot mobbing skal være et felles ansvar for alle ansatte på skolen. Følges opp systematisk i alle fag gjennom hele skoleåret.
 • Egne undervisningsopplegg for å utvikle sosiale ferdigheter og gode holdninger:
 •  Zippys Venner for 1.-4.årstrinn
 •  Kjærlighet og grenser for 7.årstrinn.
 •  MOT for 8.-10.årstrinn.

 

 • Samarbeide med skolehelsetjenesta. Egen plan for undervisningsopplegg og andre tiltak i skolen.
 • Elevsamtaler for alle elevene minst to ganger pr.skoleår.
 • Trivselsundersøkelser. I tillegg til elevundersøkelsen gjennomføres mindre undersøkelser i hver klasse.
 • Elevmiljøet skal være tema på minst ett klasseforeldremøte hvert år.
 • Ordensreglene.
 • Inspeksjonsrutinene.
 • Undervisningsopplegg på tvers. Hele skolen eller deler av skolen
 • Trivselstiltak:

             -Kulturtimer for hele skolen

 • Idrettsaktiviteter/turer.

               -Ulike foreldrearrangement.

               -Tiltak gjennom elevrådet.

Vedtatt i samarbeidsutvalget.

 

 

Egil Ulvin

rektor

 

 

Publisert av Sissel Almaas. Sist endret 18.09.2017 11.55
Fant du det du lette etter?