PEDAGOGISKE DOKUMENTER FOR HØYLANDET BARNE- OG UNDOMSSKOLE

mot.png - Klikk for stort bilde VISJON: 

Rom for alle,

                          blikk for den enkelte

Grunnleggende verdier og prinsipper:

Et trygt og godt læringmiljø som skaper motivasjon og engasjement, øker læringseffekten og løfter den enkelte

Mål for opplæringen

 • Opplæringen skal gi livslyst, gjøre elevene robuste, og istand til å takle livet
 • Utvikle samarbeidsevne, toleranse og omsorgsevne
 • Stimulere elevenes lærelyst, utholdenhet og nysgjerrighet

Virkemidler for å nå målene:

 • Et trygt og godt skolemiljø
 • Tydelig klasseledelse
 • Samarbeid
 • Elevmedvirkning
 • God vurderingspraksis
 • Dybdelæring

Grunntanker og grunnholdninger for det pedagogiske arbeidet ved Høylandet barne- og ungdomsskole

Utdyping av målene:

Robuste

 • Gi alle elever like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid med andre
 • Stimulere elevene til å utvikle egen læringsstrategier og evne til kritisk tenkning.

I stand til å takle livet/livslyst

 • Gi elevene kompetanse som fremmer god psykisk og fysisk helse, og som gir mulighet til å ta ansvarlige livsvalg.
 • Kunne forstå og kunne påvirke faktorer som har betydning for mestring av eget liv. Lære å håndtere medgang og motgang, og praktiske utfordringer på en best mulig måte.

Samarbeidsevne

  • Stimulere elevene i deres personlige utvikling og identitet, idet å utvikle etisk, sosial og kulturell kompetanse og evne til demokratiforståelse og demokratisk deltakelse.

Lærelyst

  • Varierte og praktiske arbeidsmåter som oppleves relevante
  • Legge til rette for at lokalsamfunnet blir involvert i opplæringen på en meningsfylt måte

Nysgjerrighet

  • Elevene skal få rike muligheter til å utvikle engasjement og utforskertrang. Gis evne til å stille spørsmål, utforske og eksperimentere gjennom sansing og tenking, estetiske uttrykksformer og praktiske aktiviteter.

 

Utdyping av virkemidler

Et trygt og godt skolemiljø:

  • Bruk av de sosiale programmene MOT for ungdomstrinnet og Mitt valg på barnetrinnet
  • Systematisk arbeid og gode rutiner rundt §9A

Klasseledelse:

  • Alle voksne har gode relasjoner til elevene
  • Felles regler som håndheves likt
  • Ansatte fremstår som tydelige ledere og som forbilder for barn og unge

Samarbeid:

  • Bruke samarbeidslæring som en undervisningsmetode på alle trinn.
  • Gode samarbeidsrutiner i kollegiet
  • Legge til rette for samarbeid med heimen og sikre foreldres medansvar i skolen

Elevmedvirkning

  • Aktive elevråd med reell innflytelse, som involveres i skolens drift
  • Elevene involveres i arbeidet med et trygt og godt skolemiljø, og høres i §9A-saker
  • Elevene involveres i valg av arbeidsmåter, vurderingsmåter og egenvurdering

Dybdelæring

  • Bruk av rike oppgaver
  • Bruk av utforskende undervisning

 

Virksomhetsplanen beskriver våre rutiner

Sist endret 23.05.2019
Fant du det du lette etter?