Høring - lokale forvaltningsmål og ny lokal forskrift om åpning av jakt på bever

Etter ny forskrift skal ikke kommunen lenger tildele bever. Felling skal foregå etter at kommunen har åpnet for jakt i deler eller hele kommunen. Høylandet kommune ønsker å beholde bestanden på dagens nivå i de vassdraga der den har tilhold pr. desember 2017, og ha mulighet til å etablere seg i nye vassdrag.

Her kan du lese hele høringen - som har frist den 09.02.18 for uttalelse:

 

LOKALE FORVALTNINGSMÅL OG NY LOKAL FORSKRIFT OM ÅPNING AV JAKT PÅ BEVER I HØYLANDET KOMMUNE - HØRING.

Miljødirektoratet har fastsatt ny forskrift om forvaltning av bever, FOR-2017-04-26-519. I forskriftens § 3 pålegges kommunene å fastsette lokal forskrift i samsvar med målsetting vedtatt iht. § 2.

Etter den nye forskriften skal kommunen ikke lenger tildele bever. Felling skal foregå etter at kommunen har åpnet for jakt i deler eller hele kommunen. Det er opp til rettighetshaverne å utøve jakta i tråd med kommunens forvaltningsmål, uten tildeling fra kommunen.

Før det kan åpnes for jakt på en art må følgende momenter I Naturmangfoldloven § 16 oppfylles:

Høsting kan bare tillates når best tilgjengelig dokumentasjon tilsier at arten produserer et høstingsverdig overskudd.

Ved avgjørelsen om å tillate høsting og om fremgangsmåten ved høsting skal det videre legges vekt på artens funksjon i økosystemet og den virkning høstingen kan ha på det biologiske mangfold for øvrig. Det skal også legges vekt på artens betydning for næring eller rekreasjon, høstingstradisjon i vedkommende område og på skade som arten gjør.

I Høylandet kommune har det vært åpnet for jakt på bever i 20-25 år, med årlig tildeling av bever til de vassdraga i kommunen hvor bever har tilhold og i de områdene der beveren kan være en skadegjører. Det har vært en målsetting i kommunen at beverbestanden i størst mulig grad skal reguleres ved ordinær jakt/fangst, slik at skadefellingsforskriften i minst mulig grad kommer til anvendelse.

Ut fra årlige tildelinger/kvoter er det ikke noe som tilsier at det ikke er høstingsverdige bestander i vassdraga i kommunen. Kunnskap om bestandene bygger delvis på jegernes egne erfaringer, dels på estimater av tetthet og på skadesituasjonen, jfr. NML § 8. Uttaket av bever variere noe fra år til år, men bestandsnivået vurderes til å være stabilt over år.

Når jakt på bever videreføres i en ny forskrift, bygger den på erfaring som en har gjennom disse årene det har vært jakt.

Høylandet kommune sender på bakgrunn av dette forslag til forvaltningsmål, samt forslag til forskrift der det åpnes for jakt på høring. 

Forvaltningsmål

Høylandet kommune skal ha en levedyktig beverbestand som er til berikelse for naturen og friluftslivet, samtidig som ulemper for landbruksnæringen og andre samfunnsinteresser skal holdes på et lavt nivå.

Høylandet kommune ønsker å holde bestanden på dagens nivå i de vassdraga der den har tilhold pr. desember 2017, og ha mulighet til å etablere seg i nye vassdrag.

Forslag til forskrift om adgang til jakt og fangst av bever i Høylandet kommune.

Hjemmel: Fastsatt av Høylandet formannskap xx.xx.2018 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 9, lov 19. juni 2009 og forskrift 15. mai 2017 nr. 519 om forvaltning av bever § 3.

§ 1. Formål

Formålet med forskriften er å legge til rette for en bærekraftig beverforvaltning der det tas hensyn til naturlig utbredelse av bever, jakt- og fangst av bever som nærings- og rekreasjonskilde, samt forebygging av unødige skader og ulemper på andre samfunnsinteresser.

§ 2. Åpning av jakt og fangst av bever

Det åpnes for jakt og fangst av bever i hele kommunen i tråd med gjeldene forvaltningsmål for kommunen.

§ 3. Jakt og fangsttid

Jakt og fangsttiden følger til enhver tid gjeldende jakttid som er fastsatt i forskrift om jakt og fangsttider, vedtatt med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt § 9.

§ 4. Rapportering

Digital rapportering i Statistisk Sentralbyrå sitt elektroniske rapporteringssystem for jaktstatistikk.

§ 5. Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 2013-04-10-377, forskrift om utvidet jakttid på bever, Høylandet kommune.

Høring.

Dette brevet går til nabokommuner, institusjoner og organisasjoner, og høring/vedtak blir også kunngjort på kommunens hjemmeside.

Frist for innspill settes til 09. 02.2018.

Med hilsen

Hallstein Tødås

Konsulent

 

 

 Adresseliste:

Fylkesmannen i Trøndelag

  

Trøndelag fylkeskommune

 

Høylandet viltråd

 

Høylandet jeger og fiskeforening

Høylandet skogeierforening

Høylandet bondelag

Øvre Høylandet bondelag

Overhalla kommune

Nærøy kommune

Grong kommune

 

 

Publisert av Anita Færøy. Sist endret 23.03.2018 13:16
Fant du det du lette etter?

Kontakt

Hallstein Tødås
Skogbruksjef