Bever

Jakt og fangst av bever - forskrift

Klikk for stort bilde

Forskrift om adgang til jakt og fangst av bever i Høylandet kommune.

 

Hjemmel:

Fastsatt av Høylandet formannskap 16.03.2018 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 9, lov 19. juni 2009 og forskrift 15. mai 2017 nr. 519 om forvaltning av bever § 3.

§ 1. Formål

Formålet med forskriften er å legge til rette for en bærekraftig beverforvaltning der det tas hensyn til naturlig utbredelse av bever, jakt- og fangst av bever som nærings- og rekreasjonskilde, samt forebygging av unødige skader og ulemper på andre samfunnsinteresser.

 

§ 2. Åpning av jakt og fangst av bever

Det åpnes for jakt og fangst av bever i hele kommunen i tråd med gjeldene forvaltningsmål for kommunen.

 

§ 3. Jakt og fangsttid

Jakt og fangsttiden følger til enhver tid gjeldende jakttid som er fastsatt i forskrift om jakt og fangsttider, vedtatt med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt § 9.

 

§ 4. Rapportering

Digital rapportering i Statistisk Sentralbyrå sitt elektroniske rapporteringssystem for jaktstatistikk.

 

§ 5. Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 2013-04-10-377, forskrift om utvidet jakttid på bever, Høylandet kommune.