Rus- og psykisk helse

Retten til helse- og omsorgstjenester likestiller somatisk og psykisk sykdom, skade eller lidelse, rusmiddelproblem, sosiale problemer eller nedsatt funksjonsevne. Kommunene har en sentral rolle i å identifisere, utrede, behandle og følge opp personer i målgruppen.

Et godt lokalt rus- og psykisk helsearbeid bygger på samarbeidsstrukturer som fremmer helhetlige og koordinerte tjenesteforløp for den enkelte og deres pårørende på tvers av fag, tjenester og sektorer.  Det legges vekt på kapasitet, tilgjengelighet, helhetlige og samtidige tjenester, og kvalitet, kompetanse og kunnskapsbasert praksis skal prege tjenestene. Tjenestene skal organiseres og utformes i eit bruker- og mestringsperspektiv.

 Høylandet kommune har en egen tjeneste som tilbyr hjelp og oppfølging til alle som har utfordringer relatert til sin psykiske helse, eller som sliter med rusproblemer. Utfordringene kan være f.eks. relatert til utfordringer i familien, kriser du opplever, om du kjenner deg ensom, nedstemt eller sliter med angst. Har utfordringer med begynnende dement eller demente i familien.

TJENESTEN TILBYR:
Forebyggende psykososialt og rus arbeid
Støttesamtaler
Bistand til pårørende
Trening i sosiale ferdigheter
Fysisk aktivitet
Veiledning
Utredning og dagtilbud for begynnende demente. 
Mestring av dagliglivets aktiviteter ADL
Koordinering gjennom ansvarsgrupper og individuell plan (IP)
Samordningskoordinator for Lokale, forebyggende Tiltak mot rus og kriminalitet (SLT)
Samarbeid med 2. linje og 3. linje tjenester i helsevesenet.
 
HENVISNING:
Lavterskel tilbud – den enkelte innbygger kan ta direkte kontakt.
Henvendelse fra øvrige kommunale tjenesteområder
Henvisning fra fastlege eller Helse Nord – Trøndelag HF
 
TEAMET BESTÅR AV:
Marianne Amdal Tørring spesialsykepleier psykisk helse voksne, alle ukedager    74 32 49 35 / 916 20 286
 
Reidun Bach Lona psykiatrisk sykepleier voksne, eldre og demensomsorg, tirsdag og torsdag,
74 32 49 35 / 952 83 329
 
Åse Peggy Løvmo psykiatrisk hjelpepleier voksne, eldre og demensomsorg, tirsdag og torsdag 
74 32 49 35 / 411 48 434 eler
 
Rune Grønbeck vernepleier ruskoordinator, mandag og tirsdag    74 32 49 35 / 916 12 894
 
Ann Jorun Okstad fagleder for teamet og spesialsykepleier barn og unge,
mandag, tirsdag, torsdag og fredag   74 32 49 22 / 992 61 009
 

 

Kontakt

Jorunn Eide
Spesialergoterapeaut
932 55 640