Fysioterapi/habilitering og rehabilitering

Formål

Rask og tverrfaglig bistand til egen habiliterings-/rehabiliteringsprosess.

Øke brukers mulighet til å øke sin funksjonsevne, leve mest mulig selvstendig og kunne delta sosialt og i samfunnet rundt seg.

Bidra til å forebygge livsstilssykdommer.

Fokus på hverdagsrehabilitering.

Gi mulighet til å være mulig aktiv i eget liv.

Gi bruker en opplevelse av livskvalitet.

 

Aktuelle smarbeidspartnere

Internt
Hjemmetjeneste, sykeheim, psykiatrisk sykepleier, privatpraktiserende fysioterapeuter, ledende helsesøster, NAV, barnehage, skole, andre kommunale tjenesteområder.

Eksternt
 

 • Samarbeidsavtale med privatpraktiserende fysioterapeuter.
   
 • Samarbeidsavtale med Namdal Rehabilitering IKS.
   
 • Logoped.
   
 • Tjenesteavtaler med Helse Nord-Trøndelag HF. - Spesielt tjenesteavtale 2.

 

Tjenester

  • Forebygging, undersøkelse og behandling.
  • Fysioterapi i helsestasjon, barnehage og skole.
  • Utredning og behandling av brukere i institusjon og heldøgns omsorg og pleie.
  • Rehabiliteringskoordinator. Herunder kontaktledd mot Namdal Rehabilitering IKS.
  • Parkeringsbevis til funksjonshemmede.
  • Kurs og veiledning knyttet til livsstilssykdommer.
  • Søknad og formidling av hjelpemidler.
  • Veiledning av øvrige ansatte.

 

Henvisning/tildeling av tjenester

 

Henvisning fra fastlege eller Helse Nord-Trøndelag HF.

Henvendelser fra øvrige kommunale tjenesteområder.

Lavterskel – Den enkelte innbygger kan ta direkte kontakt.

Enkelte tjenester krever søknad.

 

Møtevirksomhet

 

Teamleder har, i samråd med øvrige personellressurser, ansvar for å etablere en fast møtestruktur i teamet ut fra behov.

Behov for fast møtestruktur med interne og eksterne samarbeidspartnere vurderes.