Kunngjøring av kommunale gebyrer og betalingssatser for 2019

I h.h.t. forvaltningslovens § 38 kunngjøres med dette at Høylandet kommunestyre i møte 18.12.2018 sak 65/2018 vedtok endringer i kommunale gebyrregulativ. Med virkning fra 01.01.2019 endres bl.a. disse regulativ og betalingssatser :

 

a) Vannavgiften økes med 2 %

b) Kloakkavgiften økes med 2 %

c) Tilknytningsavgiften for vann og avløp videreføres med 2018-nivå.

d) Slamavgiften økes med 10 %

e) Feieavgiften videreføres med 2018-nivå. I tillegg vedtok kommunestyret i sak 71/2018 innføring av feiing og tilsyn av fritidsboliger i Høylandet kommune med en hyppighet på minimum 8 år med virkning fra 01.01.2019. Det årlige feiegebyret for fritidsbolig ble fastsatt til kr 258,- pr. pipe pr. fritidsbolig for ordinær feiing og tilsyn.

f) Renovasjonsavgiften videreføres med 2018-nivå

g) Husleiesatsene for kommunale utleieboliger og omsorgsboliger økes med 3,2 %

h) Øvrige utleiesatser økes med 2 %

i) Behandlingsgebyr som ikke indeksreguleres økes med 3,2 % om tilsvarer endringer i konsumprisindeksen fra des. 2017 til sept. 2018

j) For egenbetaling for plasser i barnehagen benyttes statens maks-sats, dette medfører maks-sats - kr 2.990,- pr. måned for helplass. Satsene reduseres tilsvarende barnehageplassens størrelse. Med virkning fra 01.08.2019 øker statens maks-sats til kr 3.040 pr. måned for helplass. De kommunale satsene endres tilsvarende fra 01.08.2019

k) Kostpenger på kr 398,- pr. barn pr. måned for hel plass. Satsen reduseres tilsvarende barnehageplassens størrelse.

l) Satsene for egenbetaling for SFO økes med 5,0 % med unntak av betaling for plassering i skolens fridager og i ferier hvor satsen reduseres fra kr 240,- til kr 175,- pr. dag.

m) Satsene for egenbetaling for musikkskole økes med 3,2 %

n) Satsene for hjemmehjelpstjenester økes med 3,2 %

o) For korttidsopphold ved sykeheimen settes vederlaget til statens maks-sats jfr. egen forskrift, p.t. kr 160,- pr. døgn for de første 60 døgn pr. år.

p) For dag/nattopphold ved sykeheimen settes vederlaget til statens maks-sats jfr. egen forskrift p.t. kr 80,- pr. døgn

q) Abonnement trygghetstelefoner settes til kr 160,- pr. måned, ingen økning

r) Priser for frokost og aftens settes til kr 40,- pr. måltid

s) Priser for middag settes til kr 59,- pr. måltid, stor porsjon kr 87,-

t) Pris for forbruksvarer ved bading settes til kr 40,- pr. bad

u) Konsultasjoner ved vaksinering settes til kr 100,- pr. stk. I tillegg kommer prisen pr. vaksine. (nytt regulativ fra 2019)

v) Pris for en ambulerende skjenkebevilling settes til kr 360,- jfr. alkoholforskriften §6-2

 

 

 

Sist endret 19.12.2018
Fant du det du lette etter?