KOMMUNAL KOMPENSASJONSORNING 2021

KOMMUNAL KOMPENSASJONSORNING 2021

Høylandet kommune er tildelt midler til kommunal kompensasjonsordning i hht. prop. 79 S (2020-2021) Økonomiske tiltak i møte med pandemien. Vi har fortsatt midler igjen til fordeling.

Hensikten med tilskuddet er å sette kommunene bedre i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale
virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

Høylandet kommune har vedtatt følgende kriterier for fordeling av midlene:

1. Kompensasjonsordningen gjelder kun virksomheter i Høylandet Kommune som er rammet av
Covid-19, der følgende bransjer skal prioriteres; reiselivs-, arrangements-, serverings- og kreative næringer, og de som har falt utenfor andre Covid-19 ordninger. Lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak skal ivaretas sammen med de bransjene som er nevnt spesielt her.

2. Det er kun registrerte foretak med aktiv virksomhet som kan søke.
3. Alle søknader skal sendes inn via portalen regionalforvaltning.no
4. Følgende kan kompenseres: kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning
knyttet til Covid-19, som
- Smittevernutstyr
- Dokumentert inntektstap som følge av smitteverntiltak og nedstengning
5. Det kan også søkes om støtte til tiltak som bidrar til forbedrede forhold for næringslivet, som
spesifiserte tiltak for øke aktivitet og/eller omsetning, eller kostnader til forbedret infrastruktur.
6. Virksomheter etablert i 2020 og 2021 kan også søke. Disse må legge ved regnskap for 2020 og
en vurdering av inntektstap eller ekstra utgifter som følge av pandemien.
Det er også en forutsetning at eventuell støtte fra andre Covid-19 ordninger skal oppgis i søknaden.

Vedlegg som må følge søknad om støtte:

Regnskap for 2019, 2020 og 2021 med kommentarer knyttet til smittevernutstyr og inntektstap som
følge av smitteverntiltak og nedstengning.
Hvis det søkes om støtte til tiltak som bidrar til aktivitet og økt omsetning må det legges ved en
beskrivelse av aktivitet/tiltak, sammen med et kostnadsoverslag, gjerne med vedlagt tilbud/faktiske
kostnader.

Søknadsfrist settes til 24.09.2021. 

Midlene vil bli fordelt mellom innkomne søknader. Inntil 100% av dokumenterte utgifter kan dekkes, men hvis det er mange søknader, vil midlene bli fordelt forholdsmessig. Fordelingen gjøres av Høylandet næringsfonds styre. 

https://regionalforvaltning.no/Startside/Velkommen.aspx?Ordning_Id=2751&Cookie=0

Til toppen