Høring - organisering av skoleuka 1.-4. årstrinn

Forslag til organisering av skoleuka er ute til høring med svarfrist 18. oktober. 

Publisert av Anita Færøy. Sist endret 21.09.2017

Organisering av skoleuka for 1. – 4.årstrinn ved Høylandet barne- og ungdomsskole.

 

Bakgrunn:

Høylandet kommune har i sin handlingsplan for 2017 vedtatt at det skal lages en utredning angående organisering av skoleuka for 1. - 4.årstrinn. Utredningen skal sendes til høring, og høringsresultatene skal danne et best mulig grunnlag for at kommunestyret kan fatte et vedtak i løpet av høsten 2017.

En ny organisering av skoleuka/skoledagen vil være en endring som berører svært mange og vil påvirke mange forhold. Det er derfor viktig å legge opp til en bred og grundig høringsrunde slik alle berørte parter får muligheter til å uttale seg og bli hørt i prosessen. Høringsuttalelsene vil bli en del av vurderingsgrunnlaget for rådmannens tilrådning når saka skal behandles i kommunestyret.

Fra 2002 har minstetimetallet i grunnskolen økt flere ganger. Den største økningen har vært for 1.- 4.årstrinn. Formålet med økningen har hele tiden vært å styrke elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, regning og engelsk.

Høylandet kommunes (skoleeier) hjemmel og ramme for å fastsette antall skoledager og skoledagens lengde med tanke på tilstedeværelse og undervisningstid følger av opplæringslovens § 2-2.

 

§ 2-2. Omfanget av grunnskoleopplæringa i tid.

Departementet gir forskrifter om samla tid til opplæring i grunnskolen.

Kommunen kan gi forskrifter om undervisningstid ut over timetallet i forskriftene etter første ledd i kravet.

Opplæringa skal strekke seg over minst 38 skoleuker innenfor en ramme på 45 sammenhengende uker i skoleåret.

Kommunen gir forskrifter om skole- og feriedager i skoleåret for elevene (skoleruta) Forskrifta skal være tilpassa avviklinga av nasjonale prøver.

Departementet kan gi forskrifter om rammer for daglig skoletid og om pauser for elevene.

Av §1-6 i forskrift nr 724 til Opplæringsloven presiseres de ytre rammene for skoledagen. Forskrifta sier «Undervisningen skal i regelen ikke starte før kl.08.00 og ikke slutte etter kl.15.30. Undervisningen kan organiseres i undervisningsblokker av ulik lengde.»

 

Dagens ordning ved Høylandet barne- og ungdomsskole:

Småskoletrinnet har totalt 99 timer i uka (45 min). Timene er fordelt med 24 timer på 1. 2. og 3.årstrinn, og 27 timer i uka på 4.årstrinn. Timene for 1.-3.årstrinn er fordelt på 4 dager. 4.årstrinn har 5 dager annenhver uke.

Skoledagen starter kl.09.00 og slutter kl.14.35 alle dager. Hele skolen har felles matfriminutt fra kl.11.30 til 12.05. Småskoletrinnet legger inn pauser/friminutt etter behov og aktivitet. Resten av skolen har to faste friminutt på 15.min.

Skoledagens lengde og organisering er i stor grad styrt av skyss-tidene til og fra skolen.

 

Vurdering av dagens ordning.

Det er viktig at vi får en grundig og bred drøfting omkring organiseringa av skoleuka for småskoletrinnet. Høylandet kommune har hatt dagens ordning over mange år uten at det er tatt en gjennomgående evaluering av ordninga. Med dagens minstetimetall blir det 6 undervisningstimer hver dag for alle klassene på småskoletrinnet (samme som for resten av skolen). De fleste kommunene/grunnskolene i Nord-Trøndelag har 5-dagers skoleuke for 1.-4.årstrinn.

Det er mange perspektiver å vurdere organiseringa av skoleuka ut fra. Både firedagers skoleuke og femdagers skoleuke har fordeler og ulemper alt etter hvilket perspektiv og ståsted som velges. I denne utredningen vurderes fire eller femdagers skoleuke ut fra følgende perspektiver:

 

 • Pedagogiske forhold
 • Skolens behov
 • Barnets og familiens behov
 • Økonomi
 • Praktiske forhold knytta til skoleskyss og SFO

 

 

Pedagogiske forhold:

Målet med økningen av timetallet for 1.- 4.årstrinn har vært å styrke elevenes grunnleggende ferdigheter, spesielt i basisfagene norsk, matematikk og engelsk. Skolen har større fleksibilitet i timeplanlegging og tilrettelegging dersom timene fordeles på 5 dager. Det vil bl.a. åpne for å legge basisfagene til første del av dagen. Formiddagsøkta er for de fleste elevene den beste læringsøkta. En femdagers skoleuke vil også gi plass for flere og lengre pauser i løpet av skoledagen.

Med dagens ordning brukes en betydelig del av undervisningstida til mat. Det er viktig at elevene har god tid til skolematen. Med femdagers uke kan en større del av matpausen legges utenom undervisningstida.

Dagens ordning med firedagers skoleuke gir elevene en «pause» midt i uka. For en del elever er det et positivt avbrekk i skoleopplegget. Fridagen kan også være en god lekse dag for elevene.

Kommunene skal gi elevene tilbud om leksehjelp to timer i uka. Med dagens organisering må et slikt tilbud legges før eller etter vanlig skoletid, eller som en del av skolefritidsordninga for de elevene som bruker den. Med femdagers uke vil det bli plass innenfor skoledagen til leksehjelp.

 

 

Skolens behov:

Ansatte som arbeider på småskoletrinnet har i dag fire komprimerte dager med undervisning. Planleggingsarbeid og andre oppgaver knytta til undervisninga må i stor grad legges til elevenes fridag og ettermiddag/kveld. Noen lærere synes det er positivt med en hel dag til planlegging og samarbeid, men flere gir uttrykk for at det er svært hektisk og krevende med all undervisning fordelt på fire dager.

Med det store elevtallet skolen har hatt de siste årene, og en utfordrende romsituasjon som følge av dette, har onsdagene (fridagen for småskoletrinnet) gitt en del muligheter for at klasser kan disponere flere rom.

Med alle timene lagt på 4 dager legger det noen føringer på timeplanarbidet. Praktiske løsninger må i noen tilfeller velges i stedet for de beste pedagogiske løsningene.

 

Barnets og familiens behov.

Et mye brukt argument for å beholde firedagers skoleuke for småskolen er at barna har behov for en fridag i uka for «å hente seg inn». Det foreligger ingen forskningsresultater eller annen dokumentasjon på at det er noen sammenheng mellom en fridag i uka og læringsutbyttet, men det kan selvsagt være både hyggelig og godt med en dag fri hver/annenhver uke. I familier der barnet er hjemme sammen med mor eller far eller andre som står dem nært, kan skolefridagen være en mulighet for fellesskap og ulike aktiviteter.

Samtidig vet vi at situasjonen i mange familier er at begge foreldrene er i full jobb og har begrensete muligheter for å jobbe redusert. Hvordan dette løses på Høylandet i dag har vi ingen fullstendig oversikt over, men de mest vanlige løsningene er SFO, andre barnepassløsninger eller at barnet er alene hjemme. Mange barn unders skolepliktig alder er i barnehagen 5 dager i uka.

Med en femdagers skoleuke vil den tida som ikke er undervisningstid fylles opp med gratis SFO-tilbud, fysisk aktivitet/leik, leksehjelp og utvidet matfriminutt.

 

Økonomi:

Det vil være nødvendig med noen endringer i bruken og organisering av ressursene ved en evt 5 dagers skoleuke. De aller fleste oppgavene/endringene vil kunne løses innenfor dagens budsjettrammer. 5 dagers skoleuke vil utvide skoleuka med 6 timer for 1., 2. og 3. klasse og 3 timer for 4. klasse. Dette vil utløse ca 30 % lærerstilling, resten bemannes av fagarbeidere som vi allerede har i SFO.

Elevtallsutviklingen viser en betydelig nedgang de nærmeste årene, noe som kan innvirke på bemanningsbehovet.

Utgiftene til skoleskyss vil få en liten økning dersom alle elevene skal ha femdagers uke.

 

Praktiske forhold knytta til skoleskyss og skolefritidsordning (SFO):

Det vil være lite aktuelt å sette opp ekstra skyss ved en ordning med femdagers uke. Tenker da at småskolen kunne slutte tidligere en dag, og at det ble satt opp ekstra skyss rute. En slik ordning vil koste kommunen betydelige summer, og i tillegg vil det være en dårlig ressursbruk med de antall ruter som kreves her på Høylandet. I skoleåret 2017/18 har 117 av 189 elever skoleskyss.

SFO tilbudet som går inn i skoledagen ved en femdagers uke må ha en fleksibel organisering

som tar hensyn til aktiviteter, romsituasjon m.m. Her vil det åpne for at elevene kan ha undervisning i kulturskolen i løpet av skoledagen. Noen vil vel se muligheter for at det også kan legges andre fritidsaktiviteter inn i skoledagen. Det vil selvsagt spare mange foreldre for mye ekstra kjøring, men samtidig må en ikke lage for tettpakket program. Da kan lett det viktigste målet med en ekstra dag forsvinne.

SFO-tilbudet før og etter skoletid vil følge dagens åpningstider, men med muligheter for en endring av innhold og organisering.

 

Konklusjon.

Det er viktig at vi har skolens lovpålagte oppgaver og målsettinger i fokus når vi skal vurdere organiseringen av skoleuka for 1.-4. års trinn. Kommunen skal gi rammer og legge til rette for et grunnskoletilbud som gir alle elevene et best mulig læringsutbytte, både faglig og sosialt, og som i tillegg fremmer trygghet og trivsel. Utdanningsdirektoratet har startet arbeidet med ny lærerplan fra 2020. Lærerplanene skal fornyes ved å gjøre dem mer relevante for framtiden. Fagene skal få relevant innhold, tydeligere prioriteringer og sammenhengen mellom fagene skal bli bedre. Hvilke konsekvenser det har for 1.-4. års trinn er for tidlig å si noe om, men ny lærerplan vil ha innvirkning på innholdet i det 13- årige skoleløpet.

Kommunalsjefen mener en organisering med fem dagers skoleuke vil gi et bedre pedagogisk opplegg i skolen, og dermed styrke elevens grunnleggende ferdigheter. Det begrunnes ut fra følgende vurderinger:

 

 • Bedre utnyttelse av den tiden som brukes til undervisning. Det vil gi større fleksibilitet og muligheter for pedagogiske hensyn i planleggingen, og gi rom for å fordele teoretiske og praktiske fag på en god måte.
 • Mere tid til skolemat, leik og fysisk aktivitet.
 • Tilbud om leksehjelp i skoledagen.

 

Alternativene til høring:

 

Alternativ 1:

1. 2. 3. og 4.årstrinn ved Høylandet barne- og ungdomsskole fordeler timene på 5 dager i uka. Det avsettes mere tid til skolemat og til lekeaktiviteter/fysisk aktivitet. Start og sluttid blir som i dag, kl.09.00 og kl.14.35.

Gratis SFO-tilbud og leksehjelp legges til den tida som ikke er undervisning. Ordninga vil bli innført f.o.m. skoleåret 2018/2019

 

Alternativ 2:

Høylandet barne- og ungdomsskole beholder den ordninga vi har i dag der 1. 2. og 3.årstrinn går 4 dager i uka, og 4.årstrinn har 5 dager annenhver uke.

 

Høringsfrist: 18.oktober 2017.

Sendes Høylandet kommune.

e-post: postmottak@hoylandet.kommune.no

 

Høringsinstanser:

 • Utdanningsforbundet Høylandet.
 • Fagforbundet Høylandet.
 • FAU ved Høylandet barne- og u-skole.
 • Elevrådet ved Høylandet barne- og u-skole
 • Samarbeidsutvalget ved Høylandet barnehage.
 • Samarbeidsutvalget ved Høylandet barne- og u-skole.

 

 

Vedlegg.

Oversikt over antall barn og elever pr 01.09.2017 i Høylandet kommune:

 

Fødselsår/klasse

Antall

2017

5

2016

9

2015

11

2014

16

2013

11

2012

14

1.klasse

16

2.klasse

19

3.klasse

16

4.klasse

17

5.klasse

17

6.klasse

25

7.klasse

22

8.klasse

18

9.klasse

20

10.klasse

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fant du det du lette etter?