Hållinghallen

Hållinghallen er under bygging.

Høylandet kommune har over flere år jobbet med å se på behov og løsninger for en mulig. hall/flerbrukshall. I forbindelse med kommunestyret sin behandling av økonomiplanen i desember 2017, ble det vedtatt å sette ned en arbeidsgruppe for å utrede nærmere på ønskede romløsninger samt kostnadene ved de ulike alternativene.

Formannskapet oppnevnte en arbeidsgruppe som har bestått av politikere, administrasjon, Norsk Revy, IL Hållingen og Høylandet skytterlag. Arbeidsgruppa har arbeidet med tomteplassering, brukerbehov og ulike hall alternativer. I tillegg har administrasjonen arbeidet med grunnundersøkelser og grunnforhold. Konklusjonen på gruppas arbeid var at det ble anbefalt å lage et forslag til utforming av en hall med flerbruksfunksjoner, og sende dette ut på anbud for å få reell markedspris på jobben som skal gjøres. Det ble også lagt ned et godt stykke arbeid i å avklare tomtealternativ, og det ble da klart at tomta der NTE-bygget ligger var den beste tomta med tanke på grunnforholdene. Kommunestyret vedtok i møte 19 juni og gå videre med å legge flerbrukshallen ut på offentlig anbud, Doffin, som en totalentreprise.

Arkitektkontoret Blom ble engasjert til å utforme planløsninger/tegninger av hallen, og en arbeidsgruppe bestående av rådgivende ingeniører, representanter fra idrettslaget og utviklingskontoret har jobbet fram et anbudsgrunnlag som ble sendt ut på anbud i oktober. Den tegnede skissen inneholder garderober, skytterbane, ungdomsklubblokaler, klatrehall og sosiale rom i underetasjen, garderober og håndballhall i første etasje, og møterom og tribuner i 2.etasje. Planløsningene ivaretar slik de fleste behov som er kommet fram gjennom prosessen.

Tomteplasseringen tilrettelegger for god sambruk med aktiviteter på idrettsbanen og med nærheten til skolen vil den kunne brukes i skolehverdagen. Det blir viktig å videre planlegge aktivitetsområdet rundt mulig hall og idrettsbane.

For mulige spørsmål og evt. kommentarer, ta kontakt med Kommunalsjef utvikling Inger Hilde Solstad, tlf 913 71 339, inger.solstad@hoylandet.kommune.no, eller Rådmann  Liv Elden Djokoto tlf 450 96 975, liv.elden.djokoto@hoylandet.kommune.no

Kontakt

Inger Hilde Solstad
Kommunalsjef næring og utvikling
913 71 339