Avdelingsleder Miljøarbeidertjenesten

Avdelingsleder i Miljøarbeidertjenesten 100 % fast stilling.

Høylandet kommune er en liten kommune nord i Trøndelag. Landbruk er en viktig næring i kommunen, men vi har også et variert og interessant næringsliv. 
Vi har gode tjenester til innbyggerne og vi har en aktiv frivillig sektor i kommunen, noe som blant annet har resultert i Revyfestivalen og NM i revy, som arrangeres annethvert år. Festivalen har satt Høylandet på Norgeskartet, og er et resultat av den kreativitet, galskap og engasjement som kjennetegner innbyggerne på Høylandet. Kommunen har også gode fritidstilbud gjennom de mange lag og foreninger, og en natur som innbyr til gode opplevelser. 
Gjennom arbeidsglede og et høyt faglig nivå skal vi gi våre innbyggere tjenester av god kvalitet. Derfor søker vi medarbeidere som kan identifisere seg med våre verdier som er respekt, tillit, åpenhet og endringsvilje.

Stillingsbeskrivelse: 
Avdelingsleder Miljøarbeidertjenesten

Formål: 
Avdelingslederen skal sikre at tjenesten innenfor Miljøarbeidertjenesten utøves i samsvar med gjeldende lover, forskrifter, rundskriv og lokale prosedyrer. Videre er målet å bidra til å oppnå kommunens vedtatte mål, med fokus på kontinuerlig forbedringsarbeid og et positivt helsefremmende arbeidsmiljø.


Kvalifikasjonskrav:
•    Høyskole- og/eller universitetsutdannelse innen relevante fagområder. Relevant realkompetanse kan kompensere for manglende formalkompetanse.
•    Fortrinnsvis helsefaglig utdanning, som for eksempel vernepleier, sykepleier eller annen relevant helse- og sosialfaglig utdanning.
•    Videreutdanning innen ledelse, eller villighet til å forplikte seg til slik videreutdanning.
•    God kjennskap til kommunal sektor- herunder kjennskap til relevante lover og forskrifter innen helse- og omsorgstjenester.
•    Relevant praksis som leder
•    Personlig egnethet

Ansvar og Myndighet: 
Avdelingslederen rapporterer til Kommunalsjefen for Helse- og Omsorg og har følgende ansvar:
•    Delta i utarbeidelsen av virksomhetsplanen og arbeide målrettet for å oppfylle de fastsatte målene.
•    Sikre at avdelingen drives på en kvalitativ og forsvarlig måte i samsvar med gjeldende regelverk, prosedyrer og målsettinger.
•    Utføre saksbehandling innenfor eget tjenesteområde i samarbeid med koordinerende enhet og andre relevante instanser.
•    Ledelse av møter, inkludert personalmøter, fagmøter og andre relevante møter.
Personell:
•    Forvalte personalressursene på en måte som ivaretar både faglige og økonomiske hensyn i henhold til avdelingens og kommunens verdigrunnlag.
•    Utarbeide godkjente turnuser og arbeidsplaner i samarbeid med tillitsvalgte.
•    Behandle personalsaker og permisjonssøknader i tråd med gjeldende reglement.
•    Følge opp personalet i avdelingen i henhold til fastsatte personalpolitiske retningslinjer og HMS-prosedyrer.
•    Ansvar for forebyggende arbeid i egen avdeling, herunder sikring av nødvendig brannopplæring og utførelse av risikovurdering.
•    Gjennomføre årlige medarbeidersamtaler for å sikre god kommunikasjon og oppfølging.


Økonomi:
•    Sørge for at avdelingen drives innenfor gjeldende budsjett.
•    Utarbeide turnuser og planer i henhold til avdelingens budsjettramme.
•    Bidra til utarbeidelse av forslag til avdelingens budsjett.
•    Sikre gode rutiner ved kjøp og salg av varer og tjenester i avdelingen.


Generelle Arbeidsoppgaver:
•    Fungere som administrativ leder for avdelingen.
•    Gjennom samarbeide med personalet, samarbeidspartnere og tjenestemottakere for å sikre en hensiktsmessig og effektiv drift.
•    Følge opp kvalitetsarbeidet innenfor tjenesteenheten, herunder revisjon av prosedyrer, behandling av avvik og bidra til faglig utvikling.
•    Gjennomføre ansettelsesprosedyrer ved ledige stillinger, inkludert vurdering av kompetansebehov, utlysning, intervju og tilsetting.
•    Gjennomføre årlige medarbeidersamtaler med ansatte i avdelingen for å sikre trivsel og utvikling.
•    Følge opp nyansatte eller sikre at andre følger opp den nytilsatte for en effektiv integrasjon i avdelingen.
•    Avholde og delta i personalmøter for god kommunikasjon og samarbeid.
•    Ha et særlig ansvar for kontinuerlig forbedringsarbeid i avdelingen med sikte på økt effektivitet og kvalitet.
•    Ansvar for lønnskjøring for pleie og omsorg samt Miljøarbeidertjenesten i tråd med gjeldende retningslinjer og budsjettrammer.

Tilfredsstillende politiattest må fremlegges før ansettelse.

Spørsmål om stillingen rettes til Frode Grevskott, kommunalsjef Helse og omsorg tlf.97000889 frode.grevskott@hoylandet.kommune.no  eller Knut Erik Heia, HR-leder tlf. 47750189 knut.erik.heia@hoylandet.kommune.no 
 

Digital søknad sendes  innen 04.08.2024