Haugåsen hyttefelt

Reguleringsplan for detaljregulering av Haugåsen hyttefelt ble vedtatt 4.6.2019

Haugåsen Hyttefelt er en detaljering av arealet F9 i kommuneplanens arealdel. De 7 grunneierne som ligger innenfor område F9 i kommuneplanen for Høylandet, har arbeidet et 10-år for å realisere muligheten til å utnytte deler av utmarksområder til fritidsbebyggelse. Helt siden prosjektet «Hytter som næring» ble gjennomført er det arbeidet for å komme fram til et offentlig akseptgrunnlag. Planavgrensningen nå satt etter at avsluttende mekling med reindriftsinteresser gjennom Fylkesmannen har definert ytre plangrense for framtidig fritidsbebyggelse i området.

Planområdet omfatter eiendommene 99/1, 99/2, 99/10, 100/1, 100/2, 100/3, 100/12 og 102/1.

Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for nye områder for fritidsboliger med tilhørende friluftsanlegg. Utvelgelse av områder skjer med grunnlag i aktuelle sektorhensyn, samt tilgjengelighet, områdekarakter og brukskvaliteter i og rundt aktuelle byggeområder. Planarbeidet skal gi grunnlag for å utvikle aktuelle områder i vestre del av Haugåsen til byggeområde for hyttebygging og tilrettelegge øvrige områder mot et attraktivt friluftsliv.